Rolul Consiliului Judeţean

Consiliul judeţean este definit ca autoritate deliberativă de art. 1 alin. (2), lit. d) a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În acelaşi act normativ la art. 24 se precizează că „în fiecare judeţ se constituie un consiliul judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, oraşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean”.

Definirea consiliului judeţean se face şi la art 87 din legea organigă: „consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru  coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.”

În privinţa rolului acestei autorităţi a administraţiei publice locale
sunt relevante atribuţiile consiliului judeţean.În acest context art. 91 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:

(1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

 1. atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
 2. atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
 3. atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
 4. atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 5. atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
 6. alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul judeţean:

 1. alege, din rândul consilierilor judeţeni, un preşedinte şi doi vicepreşedinţi;
 2. hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes judeţean, în condiţiile legii;
 3. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
 4. exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunză-toare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii;
 5. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul judeţean:

 1. aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 2. aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;
 3. stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
 4. adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
 5. stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate;
 6. aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), consiliul judeţean:

 1. hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii;
 2. hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în condiţiile legii;
 3. atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean:

 1. asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:
  • educaţia;
  • serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
  • sănătatea;
  • cultura;
  • tineretul;
  • sportul;
  • ordinea publică;
  • situaţiile de urgenţă;
  • protecţia şi refacerea mediului;
  • conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
   evidenţa persoanelor;
  • podurile şi drumurile publice;
  • serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan;
  • alte servicii publice stabilite prin lege.
 2. sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
 3. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
 4. acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean:

 1. hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;
 2. hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
 3. hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
 1. balan said on 22 iul.

  1.asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind,■podurile şi drumurile publice;
  alin. (1) lit. d), Si zona Rupea mai ales com Jibert este platitoare de impozite ,rusine de 23 de ani nu sa facut absolut nimic,veniti sa va rupeti si voi masinile pe drumul ce leaga rupea de fagaras,primari de tot rasul lumi,facem stadioane cate 2 in aceles loc .”O vorba spune tara arde baba se piaptana „Lumea treia. Sa veniti din nou la alegeri.ACESTI DISTINSI CONDUCATORI AI INSTITUTIEI CARE NE RUGATI SA NE INFORMAMA CU PRIVIRE LA DOMENIUL DUMNEAVOASTRA DE COMPETENTE.

 2. Buna ziua,

  Va rog sa faceti demersurile necesare pentru instalarea unei statii mobile pentru monitorizarea calitatii aerului la Depozitul Mofleni timp de o saptamana si nu asa cum se fac masuratorile in rapoarte la o singura ora.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacă aţi primit un răspuns personal, despre care credeţi că ar putea fi util şi altor persoane, vă rugăm să îl publicaţi aici.