Atribuţiile Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

OBIECT DE ACTIVITATE
(1) Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are ca obiect de activitate:
a) aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publica a statului, pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânatoare şi de pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienţă economică, exercitând şi atribuţii de serviciu public cu specific silvic;
b) coordonează şi implementează Programul Naţional de Ameliorare Genetică a Cabalinelor, Conservarea Patrimoniului Genetic Naţional, constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, creştere, ameliorare, calificare şi perfecţionare a efectivelor de cabaline în rasă pură.
(2) Produsele specifice fondului forestier, precum şi celelalte bunuri care se recoltează, se prelucrează şi se valorifică din fondul forestier proprietate publica a statului sunt:
a) masa lemnoasă pe picior, provenită din taieri de produse principale, secundare, accidentale şi de igienă ale padurii şi sub formă de sortimente, precum şi produsele rezultate prin prelucrarea primară a lemnului;
b) alte produse lemnoase: arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crăciun, puieţi forestieri, răchită şi împletituri din răchită, mangal de bocşă şi altele de această natură;
c) produsele nelemnoase din fondul forestier, cum sunt: vânatul viu din crescătorii şi din cuprinsul fondurilor de vânătoare, carnea de vânat, trofeele de vânat şi coarnele căzute în mod natural, peştele din apele de munte şi din păstrăvării, bălţi şi iazuri din fondul forestier, fructele de pădure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromatice, cultivate şi din flora spontană, răşină şi altele similare.
(3) Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva poate desfăşura acţiuni de silvoturism şi agrement, echitaţie şi turism ecvestru, folosind eficient capacităţile proprii.
(4) Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva poate gospodări, pe baza principiilor enunţate mai sus, şi suprafeţe de fond forestier, proprietate privată sau aparţinând unitaţilor administrativ-teritoriale, păşuni împădurite, perdele forestiere, pe bază de contract.
(5) Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva obţine venituri şi din vânzările de cabaline la intern şi extern, din vânzările de produse agricole excedentare, precum şi din alte activităţi şi servicii.
ATRIBUŢII
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva are urmatoarele atribuţii principale:
A . În domeniul silviculturii:
– asigură integritatea fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi a celui aparţinând altor deţinători, pe care îl are în administrare, şi gospodărirea durabilă a pădurilor din cuprinsul acestora;
– asigură finanţarea lucrărilor necesare în vederea gospodăririi raţionale a fondului forestier al statului şi a desfăşurării normale a activităţii, în condiţiile prevăzute de lege;
– organizează şi realizează cadastrul pentru fondul forestier proprietate publică a statului şi întocmeşte periodic inventarul acestuia, cu respectarea normelor tehnice şi a prevederilor legale în vigoare;
– ia măsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier şi de corectare a perimetrului pădurilor prin schimburi, prin cumpărare de terenuri sau prin alte modalităţi prevăzute de lege, pe baza de acte autentice, în condiţiile legii;
– efectuează schimburi de terenuri, scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier, potrivit prevederilor legale;
– îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de preemţiune în cazul tuturor vânzărilor de bunăvoie sau silite, la preţ şi în condiţii egale, pentru enclavele din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru terenurile limitrofe acestuia, precum şi pentru terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră;
– poate cumpăra, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri proprietate privată sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donării lor de catre proprietari, cu respectarea prevederilor legale, în vederea împăduririi, cu suportarea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor;
– preia în administrare terenurile degradate din domeniul privat şi public al statului, incluse în perimetrele de ameliorare şi prevazute a fi împădurite potrivit legii; cheltuielile pentru lucrările necesare se suportă din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse, potrivit legii;
– organizează şi execută paza fondului forestier pe care îl administrează împotriva tăierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradărilor, păşunatului, braconajului şi altor fapte păgubitoare, precum şi măsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de păduri, asigurând în acest sens dotarea tehnică necesară;
– organizează şi execută, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate, lucrările de regenerare şi de reconstrucţie ecologică a pădurilor pe care le administrează, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de intreţinere a regenerărilor;
– asigură realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice sau prin alte studii de specialitate în fondul forestier pe care îl administrează; poate realiza împăduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere de protecţie în condiţiile legii;
– urmăreşte protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administrează împotriva eroziunii şi altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând si coordonând lucrări de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din credite externe, potrivit legii;
– asigură starea fitosanitară corespunzătoare a pădurilor pe care le administrează, organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi a dăunătorilor; în acest sens poate deţine aeronave utilitare, în scopul utilizării lor pentru combaterea aviochimică, executarea aerofotogramelor şi pentru zboruri de patrulare;
– amplasează şi pune în valoare masa lemnoasă care urmează să se recolteze anual din pădurile statului, în conformitate cu posibilitatea pădurilor, stabilită prin amenajamentele silvice;
– exercită controlul respectării regulilor silvice de exploatare a lemnului în pădurile pe care le administrează, pentru prevenirea prejudicierii seminţişurilor şi arborilor pe picior, degradării solului, declasării lemnului, precum şi pentru prevenirea altor fapte asemănătoare şi ia măsuri în baza legislaţiei în vigoare, sancţionând abaterile constatate;
– controlează provenienţa materialelor lemnoase şi a celorlalte produse specifice fondului forestier, legalitatea circulaţiei lor pe drumurile acestora şi urmăreşte sancţionarea neregulilor constatate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
– asigură valorificarea, în condiţii de eficienţă economică, a masei lemnoase aprobate pentru recoltare din pădurile pe care le administrează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
– realizează tăierea, rindeluirea, prelucrarea mecanică şi uscarea lemnului, impregnarea sau tratarea chimică a acestuia cu conservanţi şi cu alte materiale;
– realizează produsele din lemn ce urmează să fie utilizate în principal în industria de construcţii, fabricarea caselor şi căsuţelor prefabricate din lemn şi a unor elemente componente ale acestora;
– prelucrează materialul lemnos exploatat şi valorifică produsele rezultate, în condiţii de eficienţă economică;
– execută, în regie proprie sau prin agenţi economici specializaţi, lucrări de exploatare a masei lemnoase din pădurile pe care le administrează, în condiţiile legii, în scopul gospodăririi raţionale a acestora şi al valorificării superioare a lemnului, asigurării regenerării la timp a arboretelor şi al evitării declasării lemnului;
– execută, în condiţii de eficientă economică, prelucrarea brută a lemnului în instalaţii proprii sau prin încheierea de contracte cu societăţi comerciale ce au ca obiect de activitate prelucrarea brută a lemnului;
– valorifică sortimentele rezultate din prelucrarea primară şi industrială a lemnului;
– achiziţionează în contrapartidă masa lemnoasă pe picior şi produse fasonate de la alţi proprietari de pădure, persoane juridice şi fizice;
– stabileşte şi asigură realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizării bazinelor forestiere, pentru o gospodărire mai bună a pădurilor, în condiţiile legii;
– execută lucrări de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor şi căilor ferate forestiere pe care le administrează, în regie proprie sau prin agenţi economici de specialitate;
– asigură paza şi gospodărirea pădurilor amplasate în lungul Dunării şi al unor râuri interioare, scop în care poate deţine nave fluviale;
– administrează ariile forestiere protejate, inclusiv parcurile naţionale şi naturale în care fondul forestier deţine o pondere majoritară, asigurând conservarea biodiversităţii acestora;
– gestionează fondurile de vânatoare care îi sunt atribuite conform legii, răspunzând de realizarea efectivelor optime de vânat, pe fiecare fond de vânătoare, prin acţiuni de selecţie a vânatului, de asigurare a hranei, a adăpostului, a zonelor de linişte şi de înmulţire a acestuia, a repopulării în unele fonduri şi de recoltare a efectivelor aprobate prin programele anuale de prevenire şi combatere a braconajului;
– administrează fondul piscicol din apele de munte, în condiţiile legii;
– organizează, în condiţiile legii, acţiuni de vânătoare şi de pescuit pentru cetăţenii români şi străini, pe fondurile de vânătoare şi de pescuit atribuite în gestiune;
– organizează acţiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului viu şi a peisajului natural;
– organizează creşterea intensivă a vânatului în spaţii special amenajate, în condiţii de eficienţă economică şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
– îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, referitoare la gospodărirea fondurilor de vânătoare şi a celor de pescuit din apele de munte;
– recoltează, achiziţionează, prelucrează şi valorifică, în condiţii de eficienţă economică, produsele lemnoase şi nelemnoase specifice fondului forestier – fructe de pădure, ciuperci comestibile din flora spontană şi cultivate, plante medicinale din flora spontană şi cultivate, plante tehnice, aromatice, legume, fructe, carne de vânat, vânat, trofee de vânat, mangal de bocşă, cherestele, împletituri din nuiele de răchită, produse semifabricate din lemn şi altele asemenea, produse specifice vânatului, pomi de Crăciun şi răchită;
– produce şi valorifică, în condiţii de eficienţă economică, mangal de bocşă, cherestele, produse din lemn, produse artizanale specifice, produse specifice naturalizate;
– administrează, pe bază de contract, terenuri forestiere proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi păşuni împădurite, perdele forestiere sau alte terenuri din afara fondului forestier;
– prestează la cerere, contra cost, servicii de specialitate în pădurile proprietate privată sau aparţinând unitaţilor administrativ-teritoriale, precum şi pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cum sunt: lucrări de punere în valoare, împăduriri, combaterea dăunătorilor, cadastru de specialitate şi altele;
– asigură, potrivit legii, paza pădurilor proprietate privată, la cererea proprietarilor sau a asociaţiilor de proprietari legal constituite, pe bază de contracte;
– sprijină, în condiţiile legii, deţinătorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantaţii şi de perdele forestiere;
– prestează, contra cost, servicii, lucrări şi transporturi pentru terţi, potrivit obiectului său de activitate;
– realizează întreaga gamă de operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificării eficiente a produselor specifice fondului forestier şi a altor produse, potrivit legii;
– prestează la cerere, contra cost, servicii de reclamă şi publicitate în fond forestier sau spaţii din patrimoniul propriu;
– prestează servicii de consultanţă specifice obiectului de activitate, în ţară şi în străinătate;
– stabileşte relaţii specifice domeniului său de activitate, potrivit legii, cu regii autonome, societăţi comerciale, precum şi cu alte terţe persoane juridice şi fizice, române sau străine, pentru realizarea în comun de activitătii de producţie, cercetare, asistenţă tehnică, dezvoltare, comercializare, pe baze contractuale;
– asigură servicii de cazare şi masă pentru cetăţenii români şi străini, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune, în acţiunile de silvoturism şi turism ecvestru;
– acţionează, în condiţiile legii, pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul propriu;
– asigură, în condiţiile legii, aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării normale a activităţilor proprii, prin agenţi economici din ţară şi din străinătate;
– stabileşte tarife pentru lucrări, produse şi servicii din domeniul său de activitate, potrivit legii;
– realizează politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi executare a activităţii economico-financiare, întocmirea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, urmărirea şi analiza execuţiei acestuia, precum şi stabilirea destinaţiei profitului, potrivit legii;
– stabileşte măsurile necesare în vederea obţinerii de profit;
– iniţiază şi organizează acţiuni de cooperare tehnico-economică şi ştiinţifică cu agenţi economici şi cu firme din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii;
– asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice de specialitate, a lucrărilor de amenajare a pădurilor şi proiectarea lucrărilor de investiţii, precum şi realizarea asistenţei tehnice de specialitate prin unităţile de profil atestate, în condiţiile prevăzute de lege;
– urmăreşte aplicarea în domeniul său de activitate a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, în scopul modernizării şi perfecţionării gospodăririi pădurilor;
– participă, cu produse specifice fondului forestier, la expoziţii şi târguri din ţară şi din străinătate, putând organiza, la rândul său, asemenea manifestări;
– asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de propagandă, ziaristică şi publicitate, specifică obiectului său de activitate;
– valorifică materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având destinaţia prevazută de lege;
– reprezintă în justiţie, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul său de activitate.
B . În domeniul creşterii, exploatării şi ameliorării cabalinelor:
– organizează şi coordonează activităţi de reproducţie, creştere şi sanitar-veterinare, în vederea realizării efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în secţiile proprii;
– stabileşte profilul secţiilor sale, pe termen scurt, mediu şi lung, menţinând rasele de importanţă ca depozite de gene;
– organizează şi desfaşoară activităţi de cercetare ştiinţifică direct sau în colaborare cu celelalte unităţi din domeniul cercetării zootehnice;
– realizează, în fiecare an, probe de calificare a lucrărilor de bonitare şi clasare a întregului efectiv de cabaline proprietatea sa, precum şi a cailor de rasă proprietate particulară, contra cost;
– coordonează mişcările de reproducători şi a altor categorii de cabaline între secţii;
– ţine registrele genealogice pentru toate efectivele de cai de rasă din ţară, culege şi sistematizează informaţiile privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproducţie, activitatea de reproducţie, mişcările reproducătorilor între herghelii;
– realizează şi publică cărţile crescătoriei naţionale pe fiecare rasă, pentru toate efectivele existente în ţară;
– organizează şi asigură activităţi de ameliorare a efectivelor de cabaline din marea creştere;
– organizează baza materială pentru realizarea programelor economice, de cercetare şi sport pentru secţiile sale privind materialul de reproducţie, medicamentele, vaccinurile, precum şi a propunerilor de investiţii;
– participă la activitatea organismelor internaţionale specializate în acest domeniu şi realizează operaţiunile de cooperare economică internaţională în domeniul său de activitate;
– atestă şi omologhează performanţele, originea şi apartenenţa de rasă, eliberează documente care să ateste aceste însuşiri, recunoscute în ţară şi în străinătate, pentru toate efectivele de cai de rasă;
– organizează dresajul, antrenamentul şi testează cabalinele prin curse cu public, pe hipodromurile proprii şi pe alte hipodromuri din ţară şi din străinătate, elaboreaza regulamente de curse şi organizează activităţi sportive şi de investiţii în sportul hipic;
– cultivă în cele mai bune condiţii terenurile arabile, îmbunatăţeşte pajiştile, exploatează păşunile împădurite şi terenurile cu vegetaţie forestieră, în vederea obţinerii tuturor cantităţilor de furaje necesare secţiilor sale şi a altor produse destinate vânzării;
– comercializează cabalinele obţinute, stabilind, în urma lucrărilor de clasare, destinaţia acestora pe categorii, pentru intern şi extern;
– organizează promovarea exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, pe plan naţional şi internaţional, prin organizarea de competiţii sportive, târguri şi expoziţii, precum şi exercitarea atribuţiilor de autoritate hipică naţională.
PATRIMONIUL
Regia Natională a Pădurilor – Romsilva are în administrare fondul forestier proprietate publică a statului, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice şi în raportarea statistică SILV 1, actualizat pe baza intrărilor şi cedărilor de terenuri legal efectuate, terenurile aferente activităţii de creştere şi ameliorare a cabalinelor, evidenţiate în raportarea statistică AGR1, precum şi fondul funciar proprietate publică atribuit conform legii şi patrimoniul genetic naţional de cabaline, proprietate publică a statului.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în proprietate, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, în condiţiile prevăzute de lege.
Bunurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva , fiind inalienabile, se evidenţiază în mod distinct în patrimoniul acesteia, cu excepţia fondului forestier care figurează în inventarul public, şi au regimul prevăzut de lege.
Regia are în proprietate privată elementele patrimoniale înregistrate în patrimoniul său propriu.

 1. spartanu said on 26 nov.

  Cu multa durere in suflet asistam la dezastru ecologic facut prin taierea necontrolata a padurii in satul mahaceni com unirea

  • spartanu said on 26 nov.

   Se taie c-an codru platesti untir tai 2 folosesti munca la negru taie cine vrea ,adica toti bronzatii din unirea sefura ca-n codru ,paduraru corupt,lipsa controale de la organele in drept .

 2. Sunt unul dintre mostenitorii unei suprafete de10 Ha teren cu vegetatie forestiera in comuna Corcova -Mehedinti. si partea care-mi revine este de aprox. 3,33Ha . Mentionez ca am titlu de proprietate si nu este dat in paza si administrare.
  Ce acte si ce conditii imi sunt necesare ca acest teren sa fie in paza si administrarea Ocolului Silvic Croica?
  Ce avantaje am daca apelez la serviciile dumneavoastra fata de firmele concurente din zona?

  Multumesc!

 3. Conform atributiilor,aveti oblgatia sa asigurati hrana porcilor mistreti ,pentru a nu ataca parcelele cu porumb ale cetatenilor.In loc. Cretesti porcii mistreti au distrus parcele f. importante !

 4. Stimati Domni,

  Trecand pe soseaua dintre Podul Doamnei- Bulbucata, am observat taierea masiva a unui numar de plopi vechi de peste 40 ani (peste 30 ca numar )de pe marginea soselei. Acesti plopi protejau impotriva viscolului iarna si a caldurii vara. Deasemeni, in padurea din apropierea soselei am observat taieri masive.
  Totodata, curatarea padurii (de vreascuri si gunoi) insa lasa de dorit. Vreau doar sa stiu daca este ceva legal in ceea ce privestea aceste taieri.
  Cu stima si deosebita consideratie,
  GL

 5. Victor said on 8 dec.

  Buna ziua.Va deranjez cu o intrebare.Se poate pescui la barajul Pucioasa si daca da?…in ce conditii.Multumesc frumos

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacă aţi primit un răspuns personal, despre care credeţi că ar putea fi util şi altor persoane, vă rugăm să îl publicaţi aici.