Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

Hotararea 1000 din 17 octombrie 2012 (Hotararea 1000/2012)

Hotarare privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia

Publicat in Monitorul Oficial 729 din 29 octombrie 2012 (M. Of. 729/2012)

   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului si padurilor,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
   CAPITOLUL I
Dispozitii generale
   Art. 1. –
   (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, se reorganizeaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu competente in implementarea la nivel national a politicilor, strategiilor si a legislatiei in domeniul protectiei mediului.
   (2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6.
   Art. 2. –
   (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are in subordine 42 de agentii judetene pentru protectia mediului, institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat.
   (2) Agentiile judetene pentru protectia mediului au statut de servicii publice deconcentrate.
   (3) Institutiile publice cu personalitate juridica ce functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, finantate integral de la bugetul de stat, sunt prevazute in anexa nr. 2.
   CAPITOLUL II
Functiile si atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
   Art. 3. –
    Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, ca autoritate de executie si implementare, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, are urmatoarele functii in domeniul protectiei mediului:
   a) functia de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor de acte cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale, precum si a planurilor de actiune in domeniul protectiei mediului;
   b) functia de implementare a politicilor, strategiilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului, la nivel national;
   c) functia de coordonare, monitorizare si control al activitatii agentiilor pentru protectia mediului din subordine;
   d) functia de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale;
   e) functia de instruire si perfectionare continua a personalului apartinand agentiilor judetene pentru protectia mediului din subordine;
   f) functia de reprezentare in domeniul sau de activitate, in relatiile interne si externe, conform mandatului acordat de catre conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   Art. 4. –
    In realizarea functiilor sale, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are urmatoarele atributii principale:
   1. atributii pentru realizarea functiei de suport tehnic pentru fundamentarea proiectelor actelor cu caracter normativ, a strategiilor si a politicilor sectoriale, precum si a planurilor de actiune in domeniul protectiei mediului;
   a) asigura suportul tehnic privind consolidarea sistemului statistic de mediu, propune si participa la elaborarea sistemului indicatorilor statistici ai dezvoltarii durabile, sub coordonarea autoritatii centrale pentru protectia mediului:
   b) asigura suport tehnic pentru elaborarea documentelor din domeniul protectiei mediului care deriva din obligatiile Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene sau ca parte la conventii internationale;
   c) asigura suport tehnic privind stabilirea conditiilor, metodelor si mijloacelor utilizate pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu;
   2. atributii pentru realizarea functiei de implementare a politicilor, strategiilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului, la nivel national:
   a) urmareste stadiul si asigura implementarea legislatiei nationale si europene in domeniul protectiei mediului si chimicalelor si intocmeste periodic si la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului rapoarte privind stadiul realizarii acesteia;
   b) urmareste indeplinirea cerintelor legislatiei de mediu din actele de reglementare, constata neconformitatile si ia masurile care se impun in conformitate cu competentele stabilite de legislatia in vigoare;
   c) elaboreaza rapoartele in formatele stabilite de Comisia Europeana, Agentia Europeana de Mediu, Agentia Europeana pentru Chimicale, EUROSTAT si de catre secretariatele conventiilor si protocoalelor in domeniul protectiei mediului la care Romania este parte, cu exceptia rapoartelor prevazute de legislatia din domeniul zgomotului ambiant, si le supune spre avizare autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in vederea raportarii acestora;
   d) administreaza sistemul informational pentru domeniile sale de activitate;
   e) asigura functionarea Biroului de asistenta tehnica in domeniul chimicalelor si corespondenta cu baza de date a Agentiei Europene pentru Chimicale, prin intermediul REACH IT;
   f) emite avizul de mediu pentru produse de protectia plantelor, respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor, conform prevederilor legale in vigoare;
   g) administreaza la nivel national Registrul european al poluantilor emisi si transferati;
   h) administreaza Registrul national al producatorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice si Registrul national al producatorilor de baterii si acumulatori;
   i) asigura functionarea laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, deseuri, zgomot si vibratii, radioactivitate si organisme modificate genetic (OMG);
   j) elaboreaza anual rapoarte privind starea mediului la nivel teritorial si national si le aduce la cunostinta publicului, in conditiile legii;
   k) elaboreaza, actualizeaza si monitorizeaza implementarea planurilor de actiune pentru protectia mediului;
   l) poate delega, conform prevederilor legale, in totalitate sau in parte, institutiilor din subordine parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, precum si a celei de evaluare adecvata, cu exceptia emiterii actelor de reglementare;
   m) asigura realizarea anuala a Inventarului National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera, denumit in continuare INEGES, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare in domeniul Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de sera rezultate din surse sau din retinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto (SNEEGHG), pe care il supune aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in vederea transmiterii acestuia la Secretariatul Conventiei-cadru a Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (UNFCCC), la Comisia Europeana, precum si la Agentia Europeana de Mediu;
   n) asigura realizarea anuala a inventarelor de emisii industriale in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare, pe care le supune aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului in vederea transmiterii acestora la Comisia Europeana si la Agentia Europeana de Mediu;
   o) este administratorul national al conturilor din Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de sera al Uniunii Europene, aflate sub jurisdictia statului roman, conform prevederilor legale nationale, ale Uniunii Europene si ale reglementarilor internationale in vigoare;
   p) participa la implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, sub coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in conditiile legii;
   q) elaboreaza inventarele nationale de emisii de poluanti in atmosfera, in conformitate cu prevederile Conventiei asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe distante lungi (CLRTAP) si ale legislatiei europene din domeniu;
   r) colaboreaza la elaborarea si monitorizarea planurilor de gestionare a deseurilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
   s) evalueaza si analizeaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot, in cadrul comisiilor pe care le organizeaza la nivel teritorial;
   s) asigura secretariatul Comisiei pentru securitate biologica, organism stiintific interdisciplinar cu rol in evaluarea riscurilor asupra sanatatii umane si a mediului datorate organismelor modificate genetic, comisie infiintata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2007privind introducerea deliberata in mediu a organismelor modificate genetic, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2009;
   t) monitorizeaza activitatea de administrare a ariilor naturale protejate si poate delega, in conditiile legii, institutiilor din subordine activitatile corespunzatoare managementului ariilor naturale protejate;
   t) implementeaza si/sau sprijina implementarea politicilor si strategiilor privind educatia ecologica si constientizarea publicului in domeniul ariilor protejate;
   u) asigura accesul publicului la informatia de mediu, consultarea si participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, in conditiile legislatiei specifice;
   v) asigura implementarea sistemului de control managerial intern;
   3. atributii pentru realizarea functiei de coordonare, monitorizare si control al activitatii agentiilor pentru protectia mediului din subordine:
   a) coordoneaza activitatea laboratoarelor agentiilor pentru protectia mediului;
   b) coordoneaza desfasurarea procesului de planificare de mediu la nivel teritorial si realizarea planurilor de actiune pentru mediu;
   c) organizeaza si coordoneaza secretariatele tehnice, la nivel national, si secretariatele comisiilor, constituite la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, si asigura accesul publicului la informatia de mediu, precum si participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;
   d) coordoneaza administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite in custodie;
   e) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza conventiilor de custodie, conform legislatiei in vigoare;
   f) coordoneaza sistemul national de monitorizare a factorilor de mediu;
   g) coordoneaza activitatile specifice desfasurate de agentiile judetene pentru protectia mediului in scopul inventarierii, investigarii, evaluarii riscului si remedierii zonelor in care solul si subsolul sunt contaminate;
   h) urmareste indeplinirea cerintelor legislatiei de mediu din actele de reglementare, constata neconformitatile si ia masurile care se impun in conformitate cu competentele stabilite de legislatia in vigoare;
   i) realizeaza controlul previzional si operativ asupra activitatii agentiilor pentru protectia mediului din subordine;
   j) evalueaza rezultatele controlului si prefigureaza masuri de reglare a activitatii;
   4. atributii pentru realizarea functiei de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale:
   a) emite acte de reglementare, potrivit competentelor stabilite in actele normative in vigoare, si coordoneaza aplicarea unitara a acestora, la nivel national;
   b) asigura coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare;
   c) constata neconformitatile din actele de reglementare emise de institutiile din subordine, in urma controlului propriu sau la sesizare, si dispune masurile legale ce se impun;
   d) poate delega, conform prevederilor legale, institutiilor din subordine parcurgerea procedurilor de reglementare;
   5. atributii pentru realizarea functiei de instruire si perfectionare:
   a) asigura instruirea personalului apartinand institutiilor publice din subordine cu privire la implementarea legislatiei din domeniul protectiei mediului si a masurilor din planurile si programele de actiune pentru protectia mediului;
   b) asigura instruirea personalului apartinand institutiilor publice din subordine cu privire la elaborarea de proiecte pentru protectia mediului la nivel local, precum si pentru elaborarea oricaror rapoarte sau documente solicitate;
   6. atributii pentru realizarea functiei de reprezentare in domeniul sau de activitate, in relatiile interne si externe:
   a) colaboreaza, in exercitarea atributiilor sale, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice, precum si cu alte organisme interesate;
   b) colaboreaza cu agentii nationale sau federale similare si desfasoara actiuni de cooperare internationala in limitele mandatului acordat de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
   c) participa la programe si proiecte nationale si internationale, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
   d) asigura legatura cu Agentia Europeana de Mediu, prin centrele nationale de referinta desemnate la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
   e) indeplineste atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, conform prevederilor legale in vigoare;
   7. indeplineste si alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate ori de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in conditiile legii.
   Art. 5. –
    In sensul prezentei hotarari, actele de reglementare au semnificatia prevazuta la art. 2 pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   CAPITOLUL III
Conducerea si structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
   Art. 6. –
   (1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat.
   (2) Presedintele si vicepresedintele sunt numiti si revocati din functie, in conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   (3) Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului numeste si elibereaza din functie personalul acesteia, in conditiile legii si ale prezentei hotarari.
   (4) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii si aproba instructiuni tehnice sau metodologice, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
   (5) Presedintele conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si indeplineste functia de ordonator secundar de credite.
   (6) Presedintele reprezinta Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in relatiile cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cu alte autoritati si institutii publice, cu persoane juridice si fizice romane si straine, precum si in justitie.
   (7) Vicepresedintele este inlocuitorul de drept al presedintelui cand acesta nu isi poate exercita temporar atributiile curente si indeplineste atributiile stabilite prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu avizul conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   (8) Prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se stabilesc atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
   (9) Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului este aprobat prin decizie a presedintelui acesteia, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, si se supune actualizarii periodice.
   Art. 7. –
   (1) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului este prevazuta in anexa nr. 1.
   (2) Structura organizatorica a aparatului propriu al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, detaliata la nivel de servicii, birouri si compartimente, precum si statul de functii sunt aprobate prin decizie a presedintelui acesteia.
   (3) Personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercita activitati de secretariat sau administrative.
   (4) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fisa postului, in baza Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
   (5) Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se face potrivit reglementarilor legale in vigoare.
   CAPITOLUL IV
Organizarea, functionarea si atributiile institutiilor din subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
   Art. 8. –
   (1) Agentiile judetene pentru protectia mediului indeplinesc atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului de implementare a politicilor, strategiilor si legislatiei in domeniul protectiei mediului la nivel judetean, precum si la nivelul municipiului Bucuresti.
   (2) Agentiile judetene pentru protectia mediului au urmatoarele atributii principale:
   a) emit acte de reglementare in conformitate cu competentele stabilite prin prezenta hotarare si prin alte acte normative in vigoare din domeniul protectiei mediului sau de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
   b) parcurg procedurile si emit avize de mediu pentru planurile care urmeaza a fi implementate pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
   c) stabilesc in actele de reglementare valori-limita pentru emisiile poluantilor in mediul inconjurator in functie de gradul de poluare existent, precum si metodele de masurare ale acestora;
   d) gestioneaza functionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deseurilor, zgomotului si vibratiilor, precum si a radioactivitatii mediului, aflate in structura proprie;
   e) implementeaza si mentin un sistem de management adecvat pentru activitatea laboratoarelor si statiilor prevazute in Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
   f) pot efectua, la cerere, masurari si analize de laborator ale calitatii factorilor de mediu;
   g) efectueaza si deruleaza activitati de monitorizare a calitatii mediului inconjurator la nivel teritorial, prin operarea echipamentelor, colectarea si validarea datelor si transmiterea acestora catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;
   h) asigura colectarea si validarea datelor primare necesare evaluarii calitatii aerului, pe care le transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
   i) elaboreaza periodic rapoarte privind starea factorilor de mediu la nivel local;
   j) verifica modul de implementare a proiectelor de tip „implementare in comun” (JI) in baza Protocolului de la Kyoto;
   k) elaboreaza, impreuna cu titularul de activitate si cu autoritatile implicate, planurile de actiune pe termen scurt in domeniul calitatii aerului;
   l) participa la elaborarea planurilor de mentinere a calitatii aerului si a planurilor de calitate a aerului si le avizeaza;
   m) elaboreaza rapoarte privind stadiul si efectele realizarii masurilor din planurile de calitate a aerului, din planurile de mentinere a calitatii aerului si din planurile de actiune pe termen scurt;
   n) asigura implementarea la nivel teritorial a prevederilor legislatiei nationale referitoare la compusii organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina;
   o) nominalizeaza reprezentanti in cadrul comisiilor pentru evaluarea si analizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune pentru reducerea nivelului de zgomot;
   p) realizeaza colectarea, centralizarea, validarea si prelucrarea datelor si informatiilor de mediu la nivel judetean pentru elaborarea unitara a inventarelor si rapoartelor de emisii de poluanti atmosferici si de gaze cu efect de sera;
   q) participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor si la monitorizarea realizarii obiectivelor stabilite prin aceste planuri;
   r) aproba planurile elaborate de operatorii economici in vederea eliminarii echipamentelor care contin sau sunt contaminate cu bifenili policlorurati (PCB), conform legislatiei in vigoare;
   s) aproba transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei, conform legislatiei in vigoare;
   s) emit avizul de imprastiere a namolului conform legislatiei in vigoare privind protectia mediului si, in special, a solurilor, cand se utilizeaza namoluri de epurare in agricultura;
   t) realizeaza colectarea, validarea si prelucrarea datelor si informatiilor in domeniul gestionarii deseurilor si a celor privind chimicalele la nivel judetean;
   t) asigura identificarea, promovarea si monitorizarea implementarii proiectelor prioritare din Planul national de actiune pentru protectia mediului; elaboreaza si actualizeaza planul local de actiune pentru mediu;
   u) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe baza conventiilor de custodie, conform legislatiei in vigoare;
   v) asigura administrarea ariilor naturale protejate care nu sunt atribuite in custodie;
   w) monitorizeaza activitatea de administrare a ariilor naturale protejate;
   x) elaboreaza masuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar care nu sunt atribuite in custodie;
   y) implementeaza si/sau sprijina implementarea politicilor si strategiilor privind educatia ecologica si constientizarea publicului in domeniul ariilor protejate;
   z) deruleaza procedura de evaluare adecvata pentru planuri/proiecte susceptibile sa genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
   aa) realizeaza lista siturilor contaminate/potential contaminate, decide asupra necesitatii realizarii investigarii si evaluarii preliminare si/sau de detaliu a zonelor contaminate, analizeaza si aproba programele de remediere a zonelor in care solul si subsolul sunt afectate;
   bb) asigura accesul publicului la informatia de mediu, consultarea si participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul, in conditiile legislatiei specifice;
   cc) participa la programe si proiecte nationale si internationale, cu consultarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
   dd) elaboreaza propuneri privind delimitarea ariilor naturale protejate de interes national, a caror limite nu sunt aprobate printr-un act normativ;
   ee) indeplinesc atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, conform prevederilor legale in vigoare;
   ff) asigura implementarea sistemului de control managerial intern;
   gg) deruleaza procedura de evaluare a impactului asupra mediului, procedura de evaluare a rapoartelor de securitate si procedura de evaluare adecvata pentru proiectele care intra sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii;
   hh) deruleaza procedura de autorizare integrata de mediu si de emitere a autorizatiei integrate de mediu;
   ii) urmaresc indeplinirea cerintelor legislatiei de mediu din actele de reglementare emise si, in cazul constatarii unor neconformitati, iau masurile care se impun, potrivit competentelor stabilite de legislatia in vigoare;
   jj) gestioneaza inventarierea instalatiilor ce intra sub schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera, pentru perioada 2013-2020;
   kk) asigura functionarea secretariatelor de risc de la nivel local;
   ll) urmaresc aplicarea la nivel teritorial a programelor si masurilor pentru respectarea conventiilor, acordurilor si tratatelor internationale in domeniu la care Romania este parte;
   mm) asigura consilierea si coordonarea procedurilor de emitere a actelor de reglementare;
   nn) indeplinesc si alte atributii stabilite prin actele normative pentru domeniul sau de activitate ori de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in conditiile legii.
   Art. 9. –
   (1) Conducerea agentiei pentru protectia mediului este asigurata de un director executiv, numit prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in conditiile legii.
   (2) Directorul executiv al agentiei pentru protectia mediului indeplineste functia de ordonator tertiar de credite.
   (3) Directorul executiv al agentiei pentru protectia mediului numeste si elibereaza din functie personalul de conducere al acesteia, cu avizul presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in conditiile legii.
   (4) Directorul executiv al agentiei pentru protectia mediului numeste si elibereaza din functie personalul de executie al acesteia, in conditiile legii si ale prezentei hotarari.
   (5) Structurile organizatorice, statele de functii si regulamentul-cadru de organizare si functionare ale agentiilor pentru protectia mediului se aproba prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   (6) Regulamentul-cadru de organizare si functionare al agentiilor pentru protectia mediului este supus actualizarii periodice.
   (7) Personalul de conducere si de executie din cadrul agentiilor pentru protectia mediului are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercita activitati de secretariat si administrative.
   (8) Prin decizie a directorului executiv al agentiei pentru protectia mediului si cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, fara modificarea structurii organizatorice, in conditiile legii.
   CAPITOLUL V
Dispozitii finale
   Art. 10. –
   (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului este de 368 de posturi, iar pentru agentiile pentru protectia mediului din subordinea acesteia este de 1.801 posturi.
   (2) Posturile prevazute la alin. (1) pentru agentiile pentru protectia mediului se repartizeaza pentru fiecare agentie in parte, prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
   (3) Parcul auto necesar desfasurarii activitatii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a agentiilor pentru protectia mediului din subordine sunt prevazute in anexa nr. 3. Repartizarea parcului de mijloace de transport pentru institutiile publice din subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se face prin decizie a presedintelui acesteia.
   (4) Norma de consum lunar este stabilita conform prevederilor legale in vigoare.
   (5) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si ale agentiilor pentru protectia mediului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
   (6) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si institutiile publice din subordine pot beneficia de granturi, varsaminte, donatii si asistenta financiara din partea unor organisme internationale, in conditiile legii.
   Art. 11. –
   (1) Agentiile regionale pentru protectia mediului se desfiinteaza. In judetele unde au functionat acestea se infiinteaza agentii judetene pentru protectia mediului.
   (2) Personalul din cadrul agentiilor regionale pentru protectia mediului desfiintate este preluat de catre agentiile judetene nou-infiintate in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
   (3) Personalul din cadrul agentiilor regionale pentru protectia mediului desfiintate este incadrat pe functii echivalente celor detinute si isi pastreaza drepturile salariale, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile fiecarei categorii de personal.
   (4) Atributiile agentiilor regionale pentru protectia mediului, care se desfiinteaza, sunt preluate de catre agentiile pentru protectia mediului nou-infiintate sau de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, dupa caz.
   (5) Atributiile referitoare la emiterea actelor de reglementare pentru proiecte/activitati care se desfasoara pe doua sau mai multe judete sunt preluate si coordonate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
   (6) Patrimoniile agentiilor regionale pentru protectia mediului desfiintate sunt preluate de catre agentiile judetene nou-infiintate, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
   (7) Creditele bugetare neutilizate aferente agentiilor regionale pentru protectia mediului care se desfiinteaza vor fi redistribuite de catre presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in calitatea sa de ordonator secundar de credite, catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si catre agentiile pentru protectia mediului nou-infiintate.
   (8) Prin decizia presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se stabilesc orice alte masuri de lichidare organizatorica si patrimoniala a fostelor agentii regionale pentru protectia mediului care se desfiinteaza, in conditiile legii.
   (9) Drepturile si obligatiile procesuale decurgand din litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata, in care agentiile regionale pentru protectia mediului desfiintate au calitate procesuala, vor fi preluate de catre agentiile judetene pentru protectia mediului nou-infiintate.
   (10) Orice referire din actele normative la agentiile regionale pentru protectia mediului va fi considerata a fi facuta la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, respectiv la agentia judeteana pentru protectia mediului, dupa caz, in functie de atributiile care au fost preluate de acestea.
   Art. 12. –
    Alineatul (2) al articolului 7 din Hotararea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Competenta de emitere a avizului de mediu revine agentiilor judetene pentru protectia mediului, pentru planurile si programele locale si judetene, si autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru planurile si programele nationale si regionale.”
   Art. 13. –
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
   Art. 14. –
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 918/2010privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 15 septembrie 2010, cu modificarile ulterioare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si padurilor,
Rovana Plumb
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Mariana Campeanu
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Bucuresti, 17 octombrie 2012.
Nr. 1.000.
   ANEXA Nr. 1*)
   ___________
   *)Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
STRUCTURA ORGANIZATORICA
a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului
   ANEXA Nr. 2
Institutiile publice cu personalitate juridica ce functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, finantate integral de la bugetul de stat
41 de agentii judetene pentru protectia mediului (APM) si Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti
   1. APM Arad
   2. APM Arges
   3. APM Alba
   4. APM Bacau
   5. APM Botosani
   6. APM Bucuresti
   7. APM Bihor
   8. APM Bistrita-Nasaud
   9. APM Brasov
   10. APM Braila
   11. APM Buzau
   12. APM Caras-Severin
   13. APM Calarasi
   14. APM Cluj
   15. APM Constanta
   16. APM Covasna
   17. APM Dambovita
   18. APM Dolj
   19. APM Galati
   20. APM Giurgiu
   21. APM Gorj
   22. APM Harghita
   23. APM Hunedoara
   24. APM Ialomita
   25. APM Iasi
   26. APM Ilfov
   27. APM Maramures
   28. APM Mehedinti
   29. APM Mures
   30. APM Neamt
   31. APM Olt
   32. APM Prahova
   33. APM Satu Mare
   34. APM Salaj
   35. APM Sibiu
   36. APM Suceava
   37. APM Teleorman
   38. APM Timis
   39. APM Tulcea
   40. APM Vaslui
   41. APM Valcea
   42. APM Vrancea
  1. Buna ziua,

    Va rog sa faceti demersurile necesare pentru instalarea unei statii mobile pentru monitorizarea calitatii aerului la Depozitul Mofleni timp de o saptamana si nu asa cum se fac masuratorile in rapoarte la o singura ora.

  2. La Săhăteni,långa gardul meu un cetățean aduce tone de materiale fecale de la vaci,la țară de spune că este aer curat,dar toate rufele scoase la uscat miros a bălegar deoarece ne-am săturat ,vă rugăm să luați măsuri,cu precizarea că la cåțiva metri įși scot și materialele fecale din wc propriu.Aducem probe.Cu mulțumiri

  3. Buna ziua..am si eu o intrebare daca poate sa mi spuna cineva..cui trebuie sa ma adresez pt următoarea problema…vecinul meu a consolidat casa plus ă prelungit o.si in cazul asta sa apropiat de gardul.meu..acum strasinalui este la mine plus ca nu a pus nici parazapezi si jgheaburi bulane ..etc cui trebuie sa fac plângere pt treaba asta? Va multumesc frumos..

  4. Mihaela said on 30 iul.

    Buna ziua, as dori sa stiu ce faceti in cazul in care anumite persoane hotărăsc sa omoare un biet șarpe de apă care nu le a facut nimic. Cum faceti educatie ecologica si cum sunt pedepsiti cei care omoară specii considerate protejate prin lege? Unde sunt agenții de teren pe care nu i vede nimeni? De ce nu vin sa aplice amenzi? Ce amenzi aplicați in acest caz, dar și în cel al lăsării gunoaielor de tot felul pe plaja? De ce nu amplasati suporți metalici cu atentionari/ avertismente/ despre speciile care traiesc in anumite zone si despre faptul că trebuie protejate iar in cazul in care nu se respecta asta sa existe un telefon de sesizare, consecințe legale, etc. Mi se pare inadmisibil ca copilul meu sa asiste pe plaja la omorârea cu sange rece a unui biet animal care era in mediul lui si care nu a facut rau nimănui. Faceti demersuri pentru a promova în mass media mesaje prin care copiii sa fie educați sa protejeze mediul flora, fauna. Cred ca asta e mai important decât ” să bem 2 litri de apă pe zi”.

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Dacă aţi primit un răspuns personal, despre care credeţi că ar putea fi util şi altor persoane, vă rugăm să îl publicaţi aici.